PROCEDURY ZATRZYMYWANIA ZEZWOLEŃ

Prcedury zatrzymywania zezwoleń na amatorski połów ryb na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Zakres stosowania:

Złamanie RAPR, Ustawy o Rybactwie Śródlądowym , Ustawy o Ochronie Środowiska , Ustawy o Ochronie Przyrody i Ustawy o Lasach.

Podstawa prawna: Uchwała   Zarządu Okręgu nr 1/2012 z dnia 18.02.2012

Zastosowanie w następujących wykroczeniach:

  • połów ryb niewymiarowych,
  • połów ryb w okresach ochronnych,
  • przekraczanie dobowych limitów ilościowych,
  • wędkowanie na większą ilość wędek niż dopuszcza RAPR,
  • niehumanitarne obchodzenie się z rybami,
  • zaśmiecanie stanowiska wędkarskiego.

Postępowanie:

 1. Zezwolenie zatrzymywane zostaje za pokwitowaniem, oryginał pokwitowania otrzymuje wędkarz.

2. Kopia pokwitowania wraz z zezwoleniem, meldunkiem i zawiadomieniem o wykroczeniu w terminie 7 dni od dnia zatrzymania zostają przekazane do Biura Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

3. Zezwolenie zostaje zdeponowane w Biurze ZO.

4. Biuro ZO w ciągu 24 h powiadamia telefonicznie lub emailowo władze właściwego Koła o fakcie zatrzymania zezwolenia.

5. W terminie 7 dni sporządzane i wysyłane jest zawiadomienie o wykroczeniu do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego PZW.

6. Po rozpatrzeniu sprawy i otrzymaniu odpowiedzi o wyniku postępowania, zezwolenie, o ile wyrok Sądu Koleżeńskiego nie stanowi inaczej, zostaje zwrócone wędkarzowi.

7. Zezwolenie wędkarz odbiera osobiście w Biurze ZO za pokwitowaniem.

 Uwagi:

Zezwolenie okresowe nie jest zwracane wędkarzowi. Dodatkowo przy zezwoleniach okresowych dla członków PZW przeprowadzane zostaje postępowanie dyscyplinarne w  trybie organizacyjnym.

                                                                                               Zarząd Okręgu  PZW

                                                                                                                             w Gorzowie Wlkp.

 Uchwała nr 3/2012

Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

z dnia 09.01.2012r.

w sprawie upoważnienia SSR i innych do zatrzymywania zezwoleń na wędkowanie

 

  1. Na podstawie § 46 pkt. 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu upoważnia strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz wszystkie organy upoważnione do kontroli do zatrzymywania zezwoleń na wędkowanie w przypadku stwierdzenia wykroczenia przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu.

Sekretarz ZO PZW                                                                                  Prezes ZO PZW

Halina Małecka                                                                                           Marian Ludwikowski

 

 Uchwała nr 1/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

 w Gorzowie Wlkp.

 z dnia 18.02.2012r.

w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW

  1. Na podstawie §47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza uchwały Prezydium ZO od nr 1 do 3.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Sekretarz ZO PZW                                                                                  Prezes ZO PZW

Halina Małecka                                                                                           Marian Ludwikowski