PODSUMOWANIE PRACY ZARZĄDU KOŁA NR 1 PZW W SŁOŃSKU

     Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZW w Warszawie w dniu 24.02.2013 r. Zarząd Koła nr 1 PZW w Słońsku przeprowadził Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła.

     Zebranie odbyło się w sali wiejskiej w Słońsku, a wzięło w nim udział 39 uprawnionych do głosowania i podejmowania decyzji wędkarzy „Jedynki”. Wśród gości mogliśmy powitać Wójta Gminy Słońsk, też wędkarza kol. Janusza Krzyśków, radnego Rady Powiatu wędkarza kol. Franciszka Jamniuka i sekretarza Koła nr 3 w Kostrzynie nad Odrą, a jednocześnie przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. kol. Jana Włodarczaka.

     Ze względu na brak kworum zebranie przeprowadzono w drugim terminie. Posiedzenie prowadził kol. Leszek Gramsa, sekretarzem jednogłośnie wybrano kol. Bolesława Szawlińskiego. Zgodnie z regulaminem Walnego powołano Komisje, które czuwały nad prawidłowością przebiegu zebrania. W komisji mandatowej pracowali kol. Michał Sozański, Krzysztof Sozański i Tomasz Korolewicz. W komisji wyborczej pracowali kol. Dariusz Sutryk, Daniel Kruszelnicki i Marek Tatarewicz. W komisji uchwał i wniosków pracowali kol. Aleksandra Korolewicz, Marek Łasiński i Waldemar Szczotko. W komisji skrutacyjnej pracowali kol. Adam Kostrzewski, Andrzej Cieśliński i Roman Łagodzicz.

     Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci kol. Mieczysława Szczęśniaka, po czym prezes przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Po odczytaniu sprawozdań z prac Zarządu, Sekcji Młodego Wędkarza, Społecznej Straży Rybackiej i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji, w której można było zauważyć zadowolenie wędkarzy z pracy Zarządu koła w 2012 roku.

     Kolega prezes korzystając z okazji prosił o większe zaangażowanie członów Koła ze względu na duży zakres zadań zaplanowanych do realizacji w 2013 roku. Po dyskusji przegłosowano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

     Zgodnie z uprawnieniami Walne ustaliło maksymalną liczbę pracujących w latach 2013-2016 członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na prośbę prezesa ustalono, że skład Zarządu będzie wynosił 8 członków +1 prezes, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński będą pracowały w składach trzyosobowych.

     Po zakończeniu spraw formalnych przystąpiono do wyboru prezesa, członków Zarządu i pozostałych jednostek organizacyjnych Koła.

     Jednogłośną decyzją Walnego Zgromadzenia prezesem Koła na kadencję 2013-2016 został ponownie kol. Leszek Gramsa. W skład osobowy Zarządu Koła jednogłośnie powołano kol. Andrzeja Strusia, Marka Krupę, Michała Sozańskiego, Jana Korolewicza, Adama Łasińskiego, Waldemara Szczotko, Dariusza Sutryka i Franciszka Sozańskiego.

     Członkami Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zostali kol. Wiesław Kostrzewa, Roman Pleskacewicz i Jerzy Kowalczyk.

     Członkami Sądu Koleżeńskiego jednogłośnie zostali kol. Marek Łasiński, Tomasz Korolewicz i Bolesław Szawliński.

     Kol. Leszek Gramsa i kol. Andrzej Struś zostali wybrani ponadto jako delegaci Koła na Zjazd Okręgowy PZW w Gorzowie Wlkp.

     Walne Zgromadzenie podjęło szereg uchwał min.:

  • Uchwała nr 1  w której członkowie jednogłośnie przyjęli porządek i regulamin obrad.
  • Uchwała nr 2  w której członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
  • Uchwała nr 3  w której członkowie jednogłośnie ustalili skład liczbowy władz i organów Koła.
  • Uchwała nr 4 w której członkowie przyjęli wysokość dobrowolnej wpłaty na cele statutowe w wysokości min. 5 zł.
  • Uchwała nr 5 w której członkowie przy jednym głosie wstrzymującym zatwierdzili plan działania oraz budżetu Koła na 2013 rok.
  • Uchwała nr 6 w której członkowie wyrazili zgodę na przeniesienie funduszy z dobrowolnych wpłat na zarybianie z 2012 roku do budżetu 2013 roku do dyspozycji Zarządu Koła.
  • Uchwała nr 7 w której członkowie na wniosek kol. Franciszka Sozańskiego zobowiązali Zarząd do  informowania każdorazowo przed zawodami spławikowymi o dopuszczeniu do połowu lub nie ryby oklei.

     Podczas Zgromadzenia zostały również wręczone wyróżnienia dla Mistrzów Spinningowych i spławikowych w kat. seniorów i młodzieży. Dla przypomnienia Mistrzami Klasyfikacji generalnej seniorów w spławiku zostali kol. Dariusz Sutryk, Roman Pleskacewicz i Marek Krupa. Mistrzami Klasyfikacji generalnej seniorów w spinningu zostali kol. Bolesław Szaliński, Jerzy Kot i Jan Kreczman. Mistrzami Klasyfikacji generalnej młodzieży w spławiku zostali Tomasz Łagodzicz, Tomasz Korolewicz i Patryk Wróblewski.

     Wyróżnieni Mistrzowie otrzymali dyplomy i puchary z rąk Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków, przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW kol. Jana Włodarczaka i prezesa Koła.

     Prezes podziękował zebranym i w imieniu własnym i nowego Zarządu za zaufanie i wybór na 4 – letnią kadencję przypominając jednocześnie, że w  roku 2013 będzie obchodzona 55 rocznica działalności Koła w  środowisku wędkarskim i słońskim. Rocznica ta będzie bardzo dobrą okazją dla zorganizowania form, które pozwolą min. członkom „Jedynki” na spotkanie się w gronie rodzinnym wspominając niemałe wędkarskie dokonania oraz na dyskusję nad problemami
z łowiskami, które niestety cały czas są ograniczone w świetle prawa.

Prezes Koła nr 1 PZW w Słońsku

Leszek Gramsa